messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 222 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 237 |
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 98 |
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 236 |
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 241 |
ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 240 |
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 245 |
ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 211 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การลา การมาทำงานสาย และการขาดงาน ของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 124 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 180 |
ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 224 |
แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ รักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 278 |
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 237 |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 256 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 225 |
กรมบัญชีกลาง จ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 474 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 325 |
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 2289 |
เอกสารส่งมอบ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต10 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 785 |
81 - 100 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8