ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง