ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง