ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง