messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางกนกวรรณ ประดิษฐทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภารุจา สุวรรณศรี)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวอาทิตติยา วงศ์ผาบุตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกษศิรินทร์ เทพสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุรีพร เทพสกุล
คนงานทั่วไป