messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 062-9183584
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
นายปิยะเดช ดวงประทุม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
นางกนกวรรณ ประดิษฐทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวันชัย ไตรราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055