messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดองค็การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัด
นายพิศุทธ์ ชายแก้ว
นิติกร
(นางพนมพร แก้วสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร)
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเขมณัฏฐ จุลคำภา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวประภัสสร คำมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสบาไพร ภูมิกระจาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พันจ่าเอกทวีศักดิ์ สีดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพินนภา เหลาบัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพนัสชัย คนซื่อ )
คนงานทั่วไป
(นายพรทวี สุวรรณะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเอกลักษณ์ กองแสง)
คนงานทั่วไป
(นางสุดใจ พรมอารักษ์)
คนงานทั่วไป
(นายสังเวียน ขันตี)
พนักงานรักษาความปลอดภัย