องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28

ผลการค้นหาคำว่า " "
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูประกาศ
กระดานสนทนา
ประเภทเมนูประกาศ
สมุดเยี่ยม
ประเภทเมนูประกาศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทเมนูประกาศ
สายตรงผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
ร้องเรียนออนไลน์
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูประกาศ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนอัตรากำลัง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูประกาศ
คณะผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
สมาชิกสภา
ประเภทเมนูประกาศ
หัวหน้าส่วนราชการ
ประเภทเมนูประกาศ
กองคลัง
ประเภทเมนูประกาศ
กองช่าง
ประเภทเมนูประกาศ
สำนักปลัด
ประเภทเมนูประกาศ
sitemap.xml
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อบัญญัติ อบต โคกสูง
ประเภทเมนูประกาศ
วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูประกาศ
ภาพกิจกรรม
ประเภทเมนูประกาศ
หนังสือราชการกรม
ประเภทเมนูประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูประกาศ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูประกาศ
เว็บไซต์อปท
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบข้อมูลกลาง
ประเภทเมนูประกาศ
เว็บไซต์กรมส่งเสริม
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลอปท
ประเภทเมนูประกาศ
แผนที่ภาษี
ประเภทเมนูประกาศ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลครูอปท
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบeplan
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบเบี้ยยังชีพ
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบLEC
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบเลือกตั้ง
ประเภทเมนูประกาศ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบบัญชีท้องถิ่น
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศเชิญชวน-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
สินค้า-otop
ประเภทเมนูประกาศ
ประกาศราคากลาง-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้างหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลการติดต่อ
ประเภทเมนูประกาศ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทเมนูประกาศ
แผนการดำเนินงานประจำปี
ประเภทเมนูประกาศ
Page facebook
ประเภทเมนูประกาศ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูประกาศ
มาตรการให้บริการ
ประเภทเมนูประกาศ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเภทเมนูประกาศ
งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
ประเภทเมนูประกาศ
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทเมนูประกาศ
วิสัยทัศน์
ประเภทเมนูประกาศ
ข้อมูลหน่วยงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือประชาชน
ประเภทเมนูประกาศ
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเภทเมนูประกาศ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความคิดเห็น
ประเภทเมนูประกาศ

ประเภทเมนูประกาศ
เว็บไซต์เดิม
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูประกาศ
test
ประเภทเมนูประกาศ
โครงสร้าง
ประเภทเมนูประกาศ
แผนยุทธศาสตร์
ประเภทเมนูประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูประกาศ
ช่องทางการรับฟังความเห็น
ประเภทเมนูประกาศ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ประเภทเมนูประกาศ

ประเภทเมนูประกาศ
ผู้บริหารองค์กร
ประเภทเมนูประกาศ
e-service
ประเภทเมนูประกาศ
กองการศึกษาฯ
ประเภทเมนูประกาศ
นโยบายการบริหาร
ประเภทเมนูประกาศ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูประกาศ
บันทึการประชุมแผน ปี 61-64
ประเภทเมนูประกาศ
Social Network
ประเภทเมนูประกาศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประเภทเมนูประกาศ
LHR
ประเภทเมนูประกาศ
สมัยสามัญสมัยแรก
ประเภทเมนูประกาศ
งานตรวจสอบภายใน
ประเภทเมนูประกาศ
สมัยสามัญสมัยที่ 2
ประเภทเมนูประกาศ
สมัยวิสามัญ
ประเภทเมนูประกาศ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูบทความ
กระดานสนทนา
ประเภทเมนูบทความ
สมุดเยี่ยม
ประเภทเมนูบทความ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทเมนูบทความ
สายตรงผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
ร้องเรียนออนไลน์
ประเภทเมนูบทความ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูบทความ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเมนูบทความ
แผนอัตรากำลัง
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประเภทเมนูบทความ
คณะผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
สมาชิกสภา
ประเภทเมนูบทความ
หัวหน้าส่วนราชการ
ประเภทเมนูบทความ
กองคลัง
ประเภทเมนูบทความ
กองช่าง
ประเภทเมนูบทความ
สำนักปลัด
ประเภทเมนูบทความ
sitemap.xml
ประเภทเมนูบทความ
ข้อบัญญัติ อบต โคกสูง
ประเภทเมนูบทความ
วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเภทเมนูบทความ
ภาพกิจกรรม
ประเภทเมนูบทความ
หนังสือราชการกรม
ประเภทเมนูบทความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทเมนูบทความ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูบทความ
เว็บไซต์อปท
ประเภทเมนูบทความ
ระบบข้อมูลกลาง
ประเภทเมนูบทความ
เว็บไซต์กรมส่งเสริม
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลอปท
ประเภทเมนูบทความ
แผนที่ภาษี
ประเภทเมนูบทความ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลครูอปท
ประเภทเมนูบทความ
ระบบeplan
ประเภทเมนูบทความ
ระบบเบี้ยยังชีพ
ประเภทเมนูบทความ
ระบบLEC
ประเภทเมนูบทความ
ระบบเลือกตั้ง
ประเภทเมนูบทความ
รหัสผ่านสำหรับฝึกอบรม
ประเภทเมนูบทความ
ระบบบัญชีท้องถิ่น
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศเชิญชวน-RSS
ประเภทเมนูบทความ
สินค้า-otop
ประเภทเมนูบทความ
ประกาศราคากลาง-RSS
ประเภทเมนูบทความ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้างหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลการติดต่อ
ประเภทเมนูบทความ
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทเมนูบทความ
แผนการดำเนินงานประจำปี
ประเภทเมนูบทความ
Page facebook
ประเภทเมนูบทความ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูบทความ
มาตรการให้บริการ
ประเภทเมนูบทความ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเภทเมนูบทความ
งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
ประเภทเมนูบทความ
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทเมนูบทความ
วิสัยทัศน์
ประเภทเมนูบทความ
ข้อมูลหน่วยงาน
ประเภทเมนูบทความ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือประชาชน
ประเภทเมนูบทความ
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ประเภทเมนูบทความ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเภทเมนูบทความ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประเภทเมนูบทความ
สำรวจความคิดเห็น
ประเภทเมนูบทความ

ประเภทเมนูบทความ
เว็บไซต์เดิม
ประเภทเมนูบทความ
สำรวจความพึงพอใจ
ประเภทเมนูบทความ
test
ประเภทเมนูบทความ
โครงสร้าง
ประเภทเมนูบทความ
แผนยุทธศาสตร์
ประเภทเมนูบทความ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภทเมนูบทความ
ช่องทางการรับฟังความเห็น
ประเภทเมนูบทความ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ประเภทเมนูบทความ

ประเภทเมนูบทความ
ผู้บริหารองค์กร
ประเภทเมนูบทความ
e-service
ประเภทเมนูบทความ
กองการศึกษาฯ
ประเภทเมนูบทความ
นโยบายการบริหาร
ประเภทเมนูบทความ
อำนาจหน้าที่
ประเภทเมนูบทความ
บันทึการประชุมแผน ปี 61-64
ประเภทเมนูบทความ
Social Network
ประเภทเมนูบทความ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประเภทเมนูบทความ
LHR
ประเภทเมนูบทความ
สมัยสามัญสมัยแรก
ประเภทเมนูบทความ
งานตรวจสอบภายใน
ประเภทเมนูบทความ
สมัยสามัญสมัยที่ 2
ประเภทเมนูบทความ
สมัยวิสามัญ
ประเภทเมนูบทความ
โครงการตู้ปันสุข อบต.โคกสูง
เมนูประเภทภาพกิจกรรม
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2564-2568)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คำนำ 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2563 (รูปภาพ)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ปก ข้อมูลรายละเอียด 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ปกนอก 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ปกใน 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 บทนำ ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 สรุปผลการจ่ายขาดสะสม ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 9 ภาพการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
สารบัญ ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง จรรยาวิชาชีพขององค์กร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563)
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 4 ปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ภ.ด.ส.3
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ เทศบาล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ อบต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศต่อต้านการทุจริต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมิน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนครู
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. โคกสูง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2563
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน อบต.โคกสูง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนย้าย
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมลดอุบัติเหตุทางถนนและประกันภัย
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2562
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุลคล
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติ อบต โคกสูง
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบเอกสาร
เมนูประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
1111111111 ตำแหน่ง 1111111111 (เมนูประเภทบุคคล)
ป้ายกิจกรรม ตำแหน่ง https://www.youtube.com/?gl=TH (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจรูญ จันทะแสน) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายโชคชัย อดทน) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจีรศักดิ์ หามวงค์) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายบรรจง ภาวะดี) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นางนิรมล คึมยะราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายมงคล วงศ์สิงห์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์ เสนาคำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นางนิรมล คึมยะราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายมงคล วงศ์สิงห์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวันชัย ไตรราช) ตำแหน่ง นายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอดิศร พรไชยา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (เมนูประเภทบุคคล)
(ว่าง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์ เสนาคำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
(นางภารุจา สุวรรณศรี) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (เมนูประเภทบุคคล)
(นางบุญชอบ ปารีพันธ์) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางวิจิตรา หามวงค์) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสำลี ไกยะฝาย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางพัฒนา ทศราช) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางกชกร นาชัยดุลย์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางราตรี พระชัยอม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง) ตำแหน่ง นิติกร (เมนูประเภทบุคคล)
(นางพนมพร แก้วสมบัติ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสมบูรณ์ พันธุออน) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
(พันจ่าเอกทวิศักดิ์ สีดี) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวมธุลดา พิมราช) ตำแหน่ง พนักงานจ้าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายพรทวี สุวรรณะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเอกลักษณ์ กองแสง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวศรีนวล เพชรดีคาย) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเสมอ ไชยมาตย์) ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสายันต์ จันทร์หอม) ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันด์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง เลขาณุการสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสราวุธ จวงจันทร์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอุทิศ หามวงศ์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสมบูรณ์ คำเห็น) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชูชาติ ขันดี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางเทียมจันทร์ ปัตตานี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสมสนิท ทิพย์คำมี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายแสงจันทร์ ธนะมูล) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชัยชนะ วิเศษ) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวิเชียร ปวงศรี) ตำแหน่ง เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายบัวเรียน เทพสกุล) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวิทยา ขันดี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเกษียร จันทร์หอม) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสุดใจ พรมอารักษ์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจิระศักดิ์ อุดมเลิศ) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสีทน เรือนงาม) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางกรงทอง ธรรมวงค์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายธนากร ละมุลมอญ) ตำแหน่ง พนักงานจ้าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสังเวียน ขันตี) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวมาลาตี ศรีสว่าง) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (เมนูประเภทบุคคล)
1111111111 ตำแหน่ง 1111111111 (เมนูประเภทบุคคล)
ป้ายกิจกรรม ตำแหน่ง https://www.youtube.com/?gl=TH (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจรูญ จันทะแสน) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายโชคชัย อดทน) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจีรศักดิ์ หามวงค์) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายบรรจง ภาวะดี) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นางนิรมล คึมยะราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายมงคล วงศ์สิงห์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์ เสนาคำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นางนิรมล คึมยะราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายมงคล วงศ์สิงห์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวันชัย ไตรราช) ตำแหน่ง นายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอดิศร พรไชยา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (เมนูประเภทบุคคล)
(ว่าง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณรงค์ เสนาคำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เมนูประเภทบุคคล)
(นางภารุจา สุวรรณศรี) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวรัชฏาภรณ์ แสนสุภา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาววิลาวรรณ ทศราช) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวสาวิตรี สว่างใจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวลภัสรดา กุลวงษา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (เมนูประเภทบุคคล)
(นางบุญชอบ ปารีพันธ์) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสุขสันต์ ร้อยเพีย) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางวิจิตรา หามวงค์) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวเพ็ญศรี ต้องสว่าง) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวพัชราภรณ์ ติยะบุตร) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสำลี ไกยะฝาย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณศรี) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางพัฒนา ทศราช) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางกชกร นาชัยดุลย์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางเยาวนุท ปุงคำน้อย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางจันทร์เพ็งดี พระชัยอม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางราตรี พระชัยอม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวขวัญฤทัย ขาวพิมพ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวปิติพรรณ ผ่านสำแดง) ตำแหน่ง นิติกร (เมนูประเภทบุคคล)
(นางพนมพร แก้วสมบัติ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชิษณุพงศ์ สารีพร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (เมนูประเภทบุคคล)
(จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสมบูรณ์ พันธุออน) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (เมนูประเภทบุคคล)
(พันจ่าเอกทวิศักดิ์ สีดี) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายณัฐวุฒิ ปวงศรี) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายทรงสิทธิ์ ปวงศรี) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวมธุลดา พิมราช) ตำแหน่ง พนักงานจ้าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายพรทวี สุวรรณะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเอกลักษณ์ กองแสง) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวศรีนวล เพชรดีคาย) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเสมอ ไชยมาตย์) ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสายันต์ จันทร์หอม) ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายนิรันด์ สุวรรณอำไพ) ตำแหน่ง เลขาณุการสภา อบต.โคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสราวุธ จวงจันทร์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายอุทิศ หามวงศ์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสมบูรณ์ คำเห็น) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชูชาติ ขันดี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางเทียมจันทร์ ปัตตานี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสมสนิท ทิพย์คำมี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายแสงจันทร์ ธนะมูล) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายชัยชนะ วิเศษ) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวิเชียร ปวงศรี) ตำแหน่ง เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายบัวเรียน เทพสกุล) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายวิทยา ขันดี) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายเกษียร จันทร์หอม) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสุดใจ พรมอารักษ์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายจิระศักดิ์ อุดมเลิศ) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสีทน เรือนงาม) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 (เมนูประเภทบุคคล)
(นางกรงทอง ธรรมวงค์) ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 (เมนูประเภทบุคคล)
(นายธนากร ละมุลมอญ) ตำแหน่ง พนักงานจ้าง (เมนูประเภทบุคคล)
(นายสังเวียน ขันตี) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (เมนูประเภทบุคคล)
(นางสาวมาลาตี ศรีสว่าง) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (เมนูประเภทบุคคล)
บุคลากรภายใน
personal40571689 ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370